TOP

Tu Luyện

Kinh Mạch

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Tu Luyện => Kinh Mạch

  => =>

 • Bước 2: Chọn nhánh kinh mạch muốn nâng.
 • Bước 3: Click Xung huyết để tăng thuộc tính Kinh Mạch
Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Bạc Khóa
 • Hoàn thành phó bản cốt truyện Hạng S.
 • Nhận từ điểm Năng Động.
 • Dùng điểm Danh Vọng đổi.
 • Tham gia Cấm Địa.
 • Dùng điểm Nghĩa Hiệp Đổi.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
Chân Khí
 • Luyện công nhận thưởng.
 • Cửa Hàng – Hoàn trả.
 • Dùng điểm Nghĩa Hiệp đổi lại tiệm Tình Nghĩa.

Mỗi môn phái/võ học đều có đề cử kinh mạch đặc trưng riêng.

Mạch Loại Mạch Hiệu Ứng
Nhâm Mạch Tấn Công
 • Nếu khi nội lực bản thân > nội lực của mục tiêu, tấn công căn sứ sai số nội lực mà 2 bên gây thêm sát thương, sai số càng lớn sát thương càng cao, sát thương này liên quan đến tấn công bản thân.
Đốc Mạch Bạo Kích
 • Khi tấn công sẽ nhận 3 giây tỉ lệ bạo kích tăng 50%. Thời gian chờ 300 giây.
Xung Mạch Sinh Lực
 • Khi Sinh Lực còn 10% sẽ bỏ qua Bá Thể, đánh lùi kẻ địch trong bán kính 3m. Thời gian chờ 300 giây.
Dương Duy Mạch Miễn Thương
 • Khi bị tấn công, nhận 1 Hộ Thuẫn hấp thu bằng sát thương của 10% Sinh Lực bản thân. Thời gian chờ 60 giây.
Lưu Ý:
 • Huyệt vị có tỉ lệ thành công dựa theo cấp huyết vị. Cấp càng cao tỉ lệ xung huyệt thành công càng thấp.
 • Mỗi lần Tẩy Tủy tốn 50 Vàng. Tẩy tủy về lại huyệt vị ban đầu và hoàn trả mọi chân khí xung huyệt thành công trước đó, không tính phần chân khí xung huyệt thất bại. Khi tu luyện lại Kinh Mạch này lần tiếp theo, các huyệt vị đã đủ cấp sẽ không bị xung huyệt thất bại nữa.

Tinh Tu

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Chọn menu nhân vật => Tu Luyện => Tinh Tu

  => =>

Hướng dẫn

Trang bị Bảo Ngọc

 • Tại giao diện Tinh Tú, chọn nội công để trang bị bảo ngọc.

 • Chọn Ô ngọc trái hoặc phải để trang bị.

 • Chọn “Dùng Nhanh” để hệ thống tự động phân bổ bảo ngọc vào ô. Hoặc sắp xếp ngọc muốn dùng theo ý thích.

 • Khi trang bị đủ số lượng yêu cầu của bộ ngọc sẽ nhận được thêm thuộc tính cộng thêm theo bộ.

Các Loại Bảo Ngọc

 • Thu thập Bảo Ngọc hoặc Mảnh Bảo Ngọc thông qua Cấm Địa – Vân Hoang Ngọc Đài.
Bộ Ngọc Phẩm Chất Bậc Ngọc Tên Bảo Ngọc
Hồng Hệ Cam 5 Hồng Chí Nguyên Ngọc
Hồng Minh Phạt Ngọc
Hồng Xá Tịch Ngọc
Hồng Hoàn Sát Ngọc
Hồng Huyền Thanh Ngọc
Bát Hệ Cam 4 Bát Chí Nguyên Ngọc
Bát Minh Phạt Ngọc
Bát Xá Tịch Ngọc
Bát Hoàn Sát Ngọc
Bát Huyền Thanh Ngọc
Linh Hệ Cam 3 Linh Chí Nguyên Ngọc
Linh Minh Phạt Ngọc
Linh Xá Tịch Ngọc
Linh Hoàn Sát Ngọc
Linh Huyền Thanh Ngọc
Hàn Hệ Cam 2 Hàn Chí Nguyên Ngọc
Hàn Minh Phạt Ngọc
Hàn Xá Tịch Ngọc
Hàn Hoàn Sát Ngọc
Hàn Huyền Thanh Ngọc
Lục Hợp Hệ Cam 1 Lục Chí Nguyên Ngọc
Lục Minh Phạt Ngọc
Lục Xá Tịch Ngọc
Lục Hoàn Sát Ngọc
Lục Huyền Thanh Ngọc
Phá U Hệ Tím 3 U Chí Nguyên Ngọc
U Minh Phạt Ngọc
U Xá Tịch Ngọc
U Hoàn Sát Ngọc
U Huyền Thanh Ngọc
Đạo Hệ Tím 2 Đạo Chí Nguyên Ngọc
Đạo Minh Phạt Ngọc
Đạo Xá Tịch Ngọc
Đạo Hoàn Sát Ngọc
Đạo Huyền Thanh Ngọc
Cổ Hệ Tím 1 Cổ Chí Nguyên Ngọc
Cổ Minh Phạt Ngọc
Cổ Xá Tịch Ngọc
Cổ Hoàn Sát Ngọc
Cổ Huyền Thanh Ngọc
Ảnh Hệ Lam 2 Ảnh Chí Nguyên Ngọc
Ảnh Minh Phạt Ngọc
Ảnh Xá Tịch Ngọc
Ảnh Hoàn Sát Ngọc
Ảnh Huyền Thanh Ngọc
Không Hệ Lam 1 Không Chí Nguyên Ngọc
Không Minh Phạt Ngọc
Không Xá Tịch Ngọc
Không Hoàn Sát Ngọc
Không Huyền Thanh Ngọc
Tiêu Hệ Lục 1 Tiêu Chí Nguyên Ngọc
Tiêu Minh Phạt Ngọc
Tiêu Xá Tịch Ngọc
Tiêu Hoàn Sát Ngọc
Tiêu Huyền Thanh Ngọc

Tăng Cấp Bảo Ngọc

 • Dùng Ngọc Tủy kiếm được từ Cấm Địa – Vân Hoang Ngọc Đài để tăng cấp bảo ngọc.
 • Tăng cấp Bảo Ngọc không được vượt quá cấp nhân vật.
 • Chọn Ngọc để tăng cấp => “Tăng”

 • Chọn “Tăng” để tăng từng cấp bảo ngọc hoặc “Nhanh” để để tăng đến cấp cao nhất có thể tùy theo cấp nhân vật và số lượng Ngọc Tủy đang có.

 • Tăng cấp bảo ngọc càng cao, càng nhận điểm thuộc tính cao.

Trác Ngọc

 • Trác Ngọc dùng để dung luyện các bảo ngọc hoặc mảnh bảo ngọc không còn hữu dụng để tạo thành Ngọc Tủy tăng cấp cho các Bảo Ngọc đang dùng.
 • Bảo Ngọc/Mảnh Bảo Ngọc có phẩm chất càng cao, càng tạo được nhiều Ngọc Tủy.