TOP

Tìm Bí Kíp Ở Đâu

Mảnh Võ Học Giang Hồ (Trung):

Võ học giang hồ (Trung) nhận được khi thu thập đủ 20 Mảnh của bộ võ học đó.

Yêu cầu: Điểm kiến thức võ học đạt tối thiểu 4 điểm mới có thể lĩnh ngộ các võ học này

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Mê Phương Thích Mảnh Mê Phương Thích
 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Mua từ shop Giao Dịch.
Thiên Vân Tiêu Mảnh Thiên Vân Tiêu
Tâm Phật Chưởng Mảnh Tâm Phật Chưởng
Hầu Quyền Mảnh Hầu Quyền
Hoa Sơn Kiếm Pháp Mảnh Hoa Sơn Kiếm Pháp

Mảnh Võ Học Giang Hồ (Cao)

Võ học giang hồ (Cao) nhận được khi thu thập đủ 50 Mảnh của bộ võ học đó.

Yêu cầu: Điểm kiến thức võ học đạt tối thiểu 12 điểm mới có thể lĩnh ngộ các võ học này.

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Bá Vương Thương Mảnh Bá Vương Thương
 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Hoạt động Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.
Tuyệt Diệt Thích Mảnh Tuyệt Diệt Thích
Túy Bát Tiên Mảnh Túy Bát Tiên
Huyết Nguyệt Đao Mảnh Huyết Nguyệt Đao
Linh Lung Tiêu Mảnh Linh Lung Tiêu

Mảnh Võ Học Giang Hồ (Tuyệt Thế)

Võ học giang hồ (Tuyệt Thế) nhận được khi thu thập đủ 150 Mảnh của bộ võ học đó (Riêng Lục Chỉ Cầm Ma 300 Mảnh)

Yêu cầu: Điểm kiến thức võ học đạt tối thiểu 40 điểm mới có thể lĩnh ngộ các võ học này.

Riêng Võ Học Giang Hồ Tuyệt Thế - Lục Chỉ Cầm Ma, chỉ lĩnh ngộ được khi nhân vật đã học và tăng bậc tối đa của 4 võ học Tuyệt Thế là Thái Cực Quyền – Long Trảo Thủ - Mị Ảnh Kiếm Pháp – Huyết Sát Đao.

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Thái Cực Quyền Mảnh Thái Cực Quyền
 • Do Thám / Tuần Tra.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Vượt Ải.
 • Hoạt động Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.
Long Trảo Thủ Mảnh Long Trảo Thủ
Mị Ảnh Kiếm Pháp Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp
Huyết Sát Đao Mảnh Huyết Sát Đao
Lục Chỉ Cầm Ma Mảnh Lục Chỉ Cầm Ma

Mảnh Nội Công Giang Hồ (Trung).

Ghép 20 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Băng Tâm Quyết Mảnh Băng Tâm Quyết
 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ cửa hàng Giao Dịch.
Chu Cáp Khí Kinh Mảnh Chu Cáp Khí Kinh
Huyết Hải Đao Kinh Mảnh Huyết Hải Đao Kinh

Nội Công Giang Hồ (Cao).

Ghép 50 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Quy Nguyên Tâm Kinh Mảnh Quy Nguyên Tâm Kinh
 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Đánh bại Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.
Hỗn Nguyên Công Mảnh Hỗn Nguyên Công
Tàn Dương Công Mảnh Tàn Dương Công

Nội Công Giang Hồ (Tuyệt Thế)

Ghép 150 mảnh nội công theo bộ để nhận được mật tịch và lĩnh ngộ nội công.

Bộ Võ Học Tên Mảnh Võ Học Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc Nhận Mảnh
Ngạo Nhiên Sát Khí Quyết Mảnh Tử Khí Quyết
 • Dùng Danh Vọng đổi tại tiệm Danh Vọng.
 • Hoàn Thành Đoạt Thư/Hộ Thư.
 • Đánh bại Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 • Cấm Địa – Tuyết Ngọc Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Phụng Hoàng Sơn Trang (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Thông Thiên Phong (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa Long Giang Bảo Thuyền (Dễ & Thường).
 • Cấm Địa – Tinh Võ Đường (Dễ).
 • Đổi tại Lang Hoàn Ngọc Động.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Tham gia Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Mua từ shop Giao Dịch.
Ngạo Thế Quyết Mảnh Ngạo Thế Quyết
Càn Chấn Vô Vọng Công Mảnh Vô Vọng Công
Chân Võ Mật Kinh Mảnh Chân Võ Mật Kinh
Nghịch Thiên Tà Công Mảnh Nghịch Thiên Tà Công
Vô Ưu Tâm Kinh Mảnh Vô Ưu Tâm Kinh