TOP

Nhân Vật

Phi Phong

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Nhân Vật => Phi Phong

    => =>

  • Bước 2: Chọn thuộc tính muốn nâng.
  • Bước 3: Click chạm trổ hoặc chạm trổ nhanh để tăng thuộc tính Phi Phong

Lưu Ý:
  • Mỗi lần chạm trổ nhận được EXP Phi Phong, EXP đạt tối đa sẽ tăng bậc.
  • Mỗi thuộc tính của mỗi bậc đều có mức chạm trổ tối đa. Chạm trổ thuộc tính đạt tối đa sẽ không thể tiếp tục chạm trổ, tăng bậc sẽ tăng chạm trổ tối đa.
  • Chạm trổ Phi Phong cần tốn Vân Cẩm, Vân Cẩm nhận ở nhiệm vụ ngày.
  • Chạm trổ Phi Phong đạt bậc nhất định có thể mở khóa Phong Vật Chi Ngoại Quang Phi Phong.
  • Tốn Vàng Khóa nhất định có thể tạo lại thuộc tính, tạo lại xong sẽ trả lại tiêu hao.