TOP

Gia Công Trang Bị

Cường Hóa Trang Bị

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Gia Công => Cường Hóa

  => =>

 • Bước 2: Chọn trang bị để cường hóa.
 • Bước 3: Chọn Cường Hóa hoặc Cường Hóa Nhanh để bắt đầu cường hóa trang bị.
Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Bạc Khóa
 • Hoàn thành phó bản cốt truyện Hạng S.
 • Nhận từ điểm Năng Động.
 • Dùng điểm Danh Vọng đổi.
 • Tham gia Cấm Địa.
 • Dùng điểm Nghĩa Hiệp Đổi.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
Đá Luyện
 • Vượt ải phó bản cốt truyện.
 • Năng động.
 • Hoạt động Bang Hội.
 • Bảo Tàng Nguyên Bảo.
 • Hào Kiệt.
 • Mua từ Cửa Hàng.
Thủy Linh Trù cấp 1 - 9
 • Tham gia vượt ải phó bản cốt truyện.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội.
 • Dùng Vàng/ Vàng Khóa mua tại Cửa Hàng.
Thiết Đĩnh cấp 1 -9
 • Tham gia vượt ải phó bản cốt truyện.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội.
 • Dùng Vàng/ Vàng Khóa mua tại Cửa Hàng.
Hắc Diệu Thạch cấp 1 - 9
 • Tham gia vượt ải phó bản cốt truyện.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội.
 • Dùng Vàng/ Vàng Khóa mua tại Cửa Hàng.
Lưu Ý:
 • Chọn Cường Hóa Nhanh sẽ tự động cường hóa trang bị đến cấp cao nhất có thể, phụ thuộc vào nguyên liệu nhân vật đang có.
 • Thuộc tính cường hóa có liên quan đến thuộc tính cơ bản của trang bị, thuộc tính cơ bản càng cao thì thuộc tính cường hóa càng cao.
 • Thuộc tính đặc biệt của trang bị Cực Phẩm không thể cường hóa.
 • Cấp cường hóa tối đa sẽ tăng theo cấp trang bị.

Khai Quang Trang Bị.

Vào Giao Diện.

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Gia Công = >Khai Quang

  => =>

 • Bước 2: Chọn trang bị để khai quang.
 • Bước 3: Chọn Khai Quang để tự động hoặc chạm vào các ô ở giao diện bên phải để lắp khai quang cho trang bị.
Nguyên Liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Tuyệt Thạch (Cấp 1 – 11)
 • Dùng Trấn Hải Lệnh đổi tại tiệm Tỉ Võ.
 • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chợ.
 • Hoàn thành Cấm Địa.
 • Khiêu chiến Tâm Ma.
 • Tham gia hoạt động Ưng Khuyển Loạn Thế.
 • Dùng Bạc mua tại Cửa Hàng Thương Hội
Hắc Đĩnh (Cấp 1 – 11)
Đồng Đĩnh (Cấp 1 – 11)
Đá Đúc (Cấp 1 – 11)
Luyện Đĩnh (Cấp 1 – 11)
Lưu Ý:
 • Trang bị có thể dùng 5 loại nguyên liệu khai quang không cùng thuộc tính.
 • Khai Quang giúp tăng cao công lực nhân vật.
 • Cấp nguyên liệu khai quang càng cao, thuộc tính càng mạnh.
 • Đổi trang bị không ảnh hưởng đến thuộc tính khai quang.
 • Trang bị loại đặc biệt cần nguyên liệu khai quang đặc biệt.

Gia Hộ Trang Bị

Vào Giao Diện.

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Gia Công => Gia Hộ

  => =>

 • Bước 2: Chọn trang bị để gia hộ.
 • Bước 3: Chọn Gia Hộ để tiến hành Gia Hộ trang bị.
Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Tinh Thiết (Cấp 1 – 4)
 • Khiêu chiến Hào Kiệt.
 • Dùng Trấn Hải Lệnh đổi tại tiệm Tỉ Võ.
 • Hoạt động Bảo Tàng Nguyên Đế.
 • Khiếu chiến Tâm Ma.
 • Dùng Bạc mua tại cửa hàng Thương Hội.
 • Dùng Vàng Khóa/ Vàng mua tại Cửa Hàng.
 • Ghép nguyên liệu cấp thấp để có nguyên liệu cấp cao hơn.
Bùa (Cấp 1 – 4)
 • Dùng Điểm Nghĩa Hiệp đổi tại tiệm Thưởng Hiệp Nghĩa.
 • Tham gia Môn Phái Chiến.
 • Cửa hàng – Hoàn trả.
 • Ưng Khiểu Loạn Thế.
 • Dùng Vàng Khóa / Vàng mua tại Cửa Hàng.
 • Ghép nguyên liệu cấp thấp để có nguyên liệu cấp cao hơn.
Lưu Ý:
 • Cấp Gia Hộ càng cao, thuộc tính và công lực người chơi càng được gia tăng.
 • Gia Hộ gồm 40 cấp, có 4 giai đoạn : Sao Lục – Sao Lam – Sao Tím – Sao Cam.
 • Mỗi cấp Gia Hộ có tỉ lệ thành công khác nhau. Thất bại sẽ bị giảm 1 cấp và tiêu hao nguyên liệu (nhưng không thay đổi gia đoạn).
 • Nên dùng Bùa Bảo Đảm khi Gia Hộ thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Tôi Luyện Trang Bị

Vào Giao Diện.

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Gia Công => Tôi Luyện

  => =>

 • Bước 2: Chọn trang bị muốn Tôi Luyện.
 • Bước 3: Mở dòng Tôi Luyện bằng cách chạm lần lượt các dòng bên phải. Tiêu hao Bạc Khóa để mở dòng Tôi Luyện.

 • Bước 4: Vào tôi luyện dùng búa rèn để mở thuộc tính ngẫu nhiên, nếu may mắn bạn sẽ được thuộc tính tôi luyện Cam.

 • Bước 5: Quay lại phần thuộc tính và thay thuộc tính vào các ô đã mở khóa

Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Búa Rèn
 • Hoàn thành Năng Động hàng ngày.
 • Dùng điểm Uy Tín đổi tại tiệm Tỉ Võ.
 • Trưởng thành môn phái nhận được.
 • Bảo Tàng Nguyên Đế.
 • Cửa Hàng – Hoàn Trả.
 • Ưng Khiểu Loạn Thế.
 • Dùng Vàng/ Vàng Khóa mua tại Tiệm Thần Bí.
Dòng Tôi Luyện:
 • Dùng để đặt vào các dòng đã mở khóa của trang bị.
 • Tại gia diện Tôi Luyện, chọn Tôi Luyện 1 lần hoặc Tôi Luyện 10 lần để nhận dòng thuộc tính.
 • Có 4 loại dòng thuộc tính: Lam – Lục – Tím – Cam.

 • Mỗi trang bị có dòng thuộc tính khác nhau.
Trang Bị Dòng Thuộc Tính Khác Dòng Thuộc Tính Giống
Nón Chính Xác
 • Sinh Lực Tối Đa
 • Tấn Công
 • Phòng Thủ
 • Miễn Sát Thương Kiếm
 • Miễn Sát Thương Đao
 • Miễn Sát Thương Thích
 • Miễn Sát Thương Thương
 • Miễn Sát Thương Chưởng
 • Miễn Sát Thương Ám Khí
Áo Giảm % Sát Thương
Đai Kháng Bạo Kích
Quần Giảm Ngự Chiêu
Giày
Dây Chuyền Bỏ Qua Giảm Miễn Ngự Chiêu
Hộ Thoái Bạo Kích
Nhẫn % Bỏ Qua Miễn Giảm Sát Thương
Ngọc Bội Hồi Nội Lực Công Chính Xác
Hộp Vũ Khí Hồi Sinh Lực Công Chính Xác
Nâng Cấp Dòng Thuộc Tính
 • Các dòng thuộc tính không còn hữu dụng nữa có thể thông qua Luyện để tạo thành điểm Vẫn Hồn. Dùng điểm Vẫn Hồn này để nâng cấp dòng thuộc tính đã gắn cho trang bị.

Lưu Ý:
 • Cấp nhân vật càng cao càng mở được nhiều ô thuộc tính. Một trang bị tối đã có thể đặt 5 dòng thuộc tính.
 • Trang bị không thể tồn tại dòng thuộc tính giống nhau.
 • Tất cả thuộc tính đều cần thông qua Tôi Luyện dùng Búa rèn mới nhận được.
 • Nếu nhân vật không đủ Búa Rèn, có thể thay thế bằng Vàng Khóa/ Vàng để tiếp tục tôi luyện nhận dòng thuộc tính.
 • Lượt dùng Vàng Khóa hoặc Vàng để tôi luyện có giới hạn mỗi ngày, qua ngày sẽ làm mới lại.

Tẩy Luyện.

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Gia Công => Tẩy Luyện

  => =>

 • Bước 2: Chọn trang bị để Tẩy Luyện.
 • Bước 3: Chọn Tẩy để tiến hành Tẩy thuộc tính trang bị.
Nguyên Liệu:
 • Mỗi lần tẩy luyện tiêu hao 50 Vàng Khóa. Hết Vàng Khóa có thể dùng Vàng.
Thuộc tính tẩy luyện
 • Mỗi lần tẩy luyện sẽ nhận được ngẫu nhiên 3 ~ 5 thuộc tính đặc biệt và ngẫu nhiên 1 hiệu ứng tuyệt thế
Thuộc Tính Chỉ Số
Sinh Lực
 • + (2400 ~ 3000)
Nội Lực
 • + (15 ~ 20)
Tấn Công
 • +(400 ~ 500)
Sát Thương Thực
 • +1000
Tăng Sát Thương Phá Chiêu
 • +2%
Bạo Kích
 • + (230 ~ 330)
Bạo Thương
 • +(460 ~ 660)
Bỏ Qua Phòng Thủ
 • +(230 ~ 330)
Bỏ Qua Giảm Sát Thương
 • +1%
Bỏ Qua Miễn Ngự Chiêu
 • +(230 ~ 330)
Chính Xác
 • +120
Kháng Cấm Chiêu
 • +10%
 •  
Hiệu Ứng Tuyệt Thế Thuộc Tính
Xung Mạch – U Môn
 • Kích hoạt hồi sinh lực – Hiệu quả hồi sinh lực tăng 100 ~ 200
Đốc Mạch – Á Môn
 • Kích hoạt tăng bạo thương – Hiệu quả bạo thương tăng 500 ~ 700
Nhâm Mạch – Trấm Vĩ
 • Kích hoạt tăng sát thương – Hiệu quả sát thương tăng 200 ~ 400
Dương Duy Mạch – Á Môn
 • Kích hoạt hộ thuẫn sẽ giảm sát thương – Hiệu quả giảm sát thương tăng 100 ~ 200
Long Trảo Thủ [Đảo Khư]
 • Khi chính xác, mỗi đòn nhận thêm nộ khí – tăng hiệu quản nộ khi 1 điểm
Long Trảo Thủ [Thủ Khuyết]
 • Ngự chiêu mỗi giây hồi sinh lực, hiệu quả hồi sinh lực tăng 300 ~ 400 điểm
Mị Ảnh Kiếm Pháp [Quỷ Bộ Trảm Ảnh]
 • Xuất chiêu tăng bỏ qua miễn ngự chiêu – bỏ qua miễn ngự chiêu tăng 100 ~ 200
Vận hành [Ngạo Thế Quyết]
 • Tăng thời gian hiệu ứng miễn tử - Thời gian miễn tử tăng 0.1 giây ~ 0.3 giây
Vận hành [Vô Ưu Tâm Kinh]
 • Mỗi lần sát thương mục tiêu hấp thu nội lực mục tiêu – Mỗi lần sát thương hấp thu 2 ~ 4 điểm nội lực.
Vận hành [Vô Vọng Công]
 • Sau 90 giây chiến đấu nhận 3 giây bạo kích – thời gian Bạo Kích giảm 3 giây ~ 5 giây
Thái Cực Quyền [Khai Thái Cực]
 • 1 đòn chính xác thêm hiệu quả Hôn Mê – thời gian Hôn Mê tăng 0.5 giây ~ 1 giây
Thái Cực Quyền [Dã Mã Phân Tông]
 • Mỗi đòn chính xác thêm 2 giây hiệu quả Giảm Tốc 5% ~ 10%
Vận hành [Nghịch Thiên Tà Công]
 • Bị tấn công sẽ tăng hiệu quả hồi sinh lực – Hiệu quả hồi sinh lực tăng 0.2% ~ 0.4%
Huyết Sát Đao [Hàn Phong Ẩm Huyết]
 • Khi xuất chiêu nhận hiệu quả Hồng Bá Thể - Thời gian Hồng Bá Thể tăng 0.6 giây
Vận hành [Sát Khí Quyết]
 • Mỗi 3 giây hồi sinh lực nhất định, hiệu quả hồi sinh lực tăng 300 ~ 400 điểm
 • Hướng dẫn tẩy luyện
 • Tại giao diện Tẩy Luyện, chọn trang bị có phẩm chất Tuyệt Thế muốn tẩy thuộc tính.
 • Bấm chọn “Tẩy” để tiến hành. Khi chọn sẽ lập tức tiêu hao 50 Vàng Khóa để có thuộc tính mới.

 • Tại khung thuộc tính, đối chiếu các chỉ số để chọn phẩm chất tốt nhất cho nhân vật.
 • Sau khi quyết định, bấm “Lưu trước khi tẩy” – giữ thuộc tính cũ hoặc “Lưu sau khi tẩy” – nhận thuộc tính mới.
 • Nếu chưa vừa ý, có thể chọn “Tẩy lần nữa” – tiêu hao 50 Vàng Khóa để hiện thuộc tính mới.

Lưu Ý:
 • Tẩy luyện sẽ ngẫu nhiên ra thuộc tính có thể trùng hoặc khác với thuộc tính đã có trước đó.
 • Chỉ có trang bị Tuyệt Thế mới có thể tẩy luyện.
 • Mỗi lần Tẩy Luyện tiêu hao 50 Vàng Khóa. Nếu không đủ Vàng Khóa có thể dùng Vàng để thay thế.