TOP

Chế Tạo

Chế Tạo Trang Bị Cực Phẩm

Vào Giao diện

Vào giao diện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn menu nhân vật => Chế Tạo => Chế Tạo

  => =>

 • Bước 2: Chọn Trang Bị / Vũ Khí để Chế Tạo từ giao diện bên phải.
 • Bước 3: Chọn loại trang bị phù hợp với cấp độ của nhân vật để chế tạo. Khi chọn xong, chạm vào “Một lần” – chế tạo từng cái hoặc “Tất cả” – Dùng hết nguyên liệu đang có để chế tạo.
Nguyên liệu:
Vật Phẩm Hình Ảnh Minh Họa Nguồn Gốc
Tử Linh Huyền Châu (Đúc)
 • Mua tại cửa hàng Giao Dịch.
 • Tách trang bị khác để nhận được nguyên liệu.
Huyền Linh Châu (Đúc)
 • Tham gia Võ Lâm Minh Chủ nhận được.
Thần Vận Thiên Châu (Đúc)
 • Hoàn thành Cấm Địa – Quy Khư Điện.
 • Tách trang bị khác để nhận được nguyên liệu.
 • Mua tại Cửa hàng Giao Dịch.
Nguyên Tinh (Đúc)
 • Hoàn thành Cấm Địa.
 • Tách trang bị nhận được nguyên liệu.
 • Khiêu chiến Tuyệt Đỉnh Cao Thủ nhận được phần
Quyển Phòng Cụ (Cấp 50 – 90)
 • Tách trang bị khác để nhận được nguyên liệu.
 • Mua tại Cửa hàng Giao Dịch.
Quyển Trang Sức (Cấp 50 – 90)
 • Tách trang bị khác để nhận được nguyên liệu.
 • Mua tại Cửa hàng Giao Dịch.
Quyển Vũ Khí (Cấp 50 – 90)
 • Tách trang bị khác để nhận được nguyên liệu.
 • Mua tại Cửa hàng Giao Dịch.
Thuộc tính trang bị
 • Thuộc tính vũ khí, trang sức:
Tấn Công
Bạo Kích
Bạo Thương
Sinh Lực tối đa
Nội Lực tối đa
Bỏ qua phòng thủ
Tấn Công
 • Thuộc tính phòng cụ:
Sinh Lực tối đa
Nội Lục tối đa
Phòng Thủ
Kháng Bạo
Giảm Ngự Chiêu
Miễn sát thương Kiếm
Miễn sát thương Đao
Miễn sát thương Ám Khí
Miễn sát thương Thương
Miễn sát thương Triền Thủ
Miễn sát thương Song Thích
Giảm tiêu hao thực chiêu
Giảm tiêu hao hư chiêu
Giảm tiêu hao nộ chiêu
 • Thuộc tính Tuyệt Thế
Thuộc tính Vũ Khí Tuyệt Thế
 • Nhâm Mạch – Chẩm Vỹ: tăng sát thương gây ra.
 • Đốc Mạch – Á Môn: tăng bạo thương gây ra.
 • Xung Mạch – U Môn: hồi sinh lực khi xuất chiêu.
 • Dương Duy Mạch – Á Môn: tạo hỗ thuẫn giảm sát thương khi xuất chiêu.
Thuộc tính Trang Bị Tuyệt Thế
 • Thái Cực Quyền [Khai Thái Cực]: 1 đòn chính xác tăng hiệu quả Hôn Mê
 • Thái Cực Quyền [Dã Mã Phân Tung]: Mỗi đòn chính xác tăng Giảm Tốc 2 giây
 • Long Trảo Thủ [Đảo Hư]: mỗi đòn chính xác nhận thêm nộ khí
 • Long Trảo Thủ [Thủ Khuyết]: hồi sinh lực mỗi giây Ngự Chiêu
 • Vận công [Sát Khí Quyết]: cứ 3 giây sẽ hồi sinh lực nhất định
 • Vận công [Nghịch Thiên Tà Công]: khi bị tấn công, tăng hồi sinh lực
 • Vận công [Vô Vọng Công]: cứ chiến đấu 90 giây nhận 3 giây chắc chắc Bạo Kích
 • Nhậm Mạch – Chẩm Vỹ: tăng sát thương.
 • Đốc Mạch – Á Môn: tăng Bạo Thương.
 • Xung Mạch – U Môn: Hồi sinh lực.
 • Dương Duy Mạch – Á Môn: tạo hộ thuẫn giảm sát thương khi xuất chiêu.
 • Huyết Sát Đao [Hàn Phong Ẩm Huyết]: thi triển ra sẽ nhận Hồng Bá Thể.
 • Mị Ảnh Kiếm Pháp [Quỷ Bộ Trảm Ảnh]: thi triển ra sẽ tăng bỏ qua Ngự Chiêu.
 • Vận công [Vô Ưu Tâm Kinh]: mỗi lần sát thương mục tiêu hấp thụ phần trăm nội lực địch.
 • Vận công [Ngại Thế Quyết]: tăng thời gian miễn tử.
Lưu Ý:
 • Chế tạo trang bị nhận được trang bị từ cấp 30 đến cấp 90.
 • Khi chế tạo, có thể chọn tạo ra trang bị Khóa hoặc Không Khóa.
 • Trang bị Khóa: không thể giao dịch, có thể dùng nguyên liệu không khóa để bổ sung khi thiếu.
 • Trang bị Không Khóa: có thể giao dịch, chỉ được dùng nguyên liệu không khóa để chế tạo.
 • Trang bị Tuyệt Thế cấp thấp có thể tăng lên cấp cao hơn ở vị trí tương ứng bằng hình thức Kế Thừa.
 • Khi kế thừa, sẽ nhận được trang bị mới đồng thời giữ nguyên thuộc tính Tuyệt Thế đặc biệt vốn có của trang bị.